Izglītības programmas vadītāja Ieva Pāne:

Izglītības programmā Tu apgūsi gan vispārizglītojošos, gan arī profesionālos mācību priekšmetus, kā, piemēram, mūzikas formas mācību, mūzikas literatūru, solfedžo, harmoniju, polifoniju un kompozīciju. Tāpat attīstīsi prasmes plānot un organizēt koncertdarbību, kā arī prasmes, kas nepieciešamas mūzikas pētniecībā, analīzē un jaunradē.

Absolvējot šo nodaļu, Tev tiks piešķirta kvalifikācija – mūziķis, mūzikas teorijas speciālists. Tu varēsi turpināt studēt mūzikas augstskolās - mūzikas vēstures, etnomuzikoloģijas vai kompozīcijas studiju programmās, kā arī dažādās studiju programmās kultūras jomas augstskolās.

LMMDV

Kvalifikācija: Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists
(Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Izglītības programmā Mūzikas vēsture un teorija tiek sagatavoti trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoši un darba tirgū konkurētspējīgi jaunie mūzikas speciālisti. Programmas saturā ietvertas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes, kas nodrošina jaunā speciālista sagatavošana profesionālās augstākās izglītības ieguvei. Šobrīd notiek darbs pie izglītības programmas reorganizācijas. Tā rezultātā programmā paredzēts ietvert arī mācību priekšmetus un prakses, kas sniegs zināšanas un izpratni par visām topošo muzikologu darbības jomām - arī etnomuzikoloģiju un mūzikas žurnālistiku.

Izglītības programmas mērķis ir sagatavot erudītus, mūsdienu prasībām atbilstošus mūzikas teorijas speciālistus, koncertdzīves organizatorus, lektorus, mūzikas pētniekus un kritiķus.

Kvalifikācijas apraksts:
Speciālists spēj veikt vienkārša vadoša un radoši izpildoša darba pienākumus, iesaistoties koncertdarbībā, tās plānošanā un organizēšanā. Ir spējīgs veikt darba pienākumus pašnodarbinātības ceļā vai kultūras institūciju vadībā. Var strādāt par mūzikas teorētiķi, organizējot un vadot mūzikas pasākumus, kā arī strādāt par konsultantu mūzikas instrumentu veikalos, salonos, mūzikas izdevniecībās, žurnālu un laikrakstu redakcijās. Var turpināt studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās, kuras īsteno mūzikas vēstures un teorijas studiju programmas.

Kas jāmācās:
Profesionālie priekšmeti - mūzikas elementārteorija, mūzikas formas mācība, mūzikas literatūra, solfedžo, harmonija, polifonija, klavieres, kompozīcija.
Vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), sports, vēsture un sociālās zinātnes, kultūra un māksla, dabaszinības, datorika, uzņēmējdarbības pamati.

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF

Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, Latvijas un pasaules vēsture.

Tiek piedāvāta arī trīsgadīgā izglītības programma pēc vidējās izglītības ieguves.