Sadaļa atjaunota
30.08.2017.

LDMV budžets

Obligāti sniedzamā informācija (Saskaņā ar "Informācijas atklātības likuma" 10. pantu)
tūkst. EUR
(līdz 2014. gadam - tūkst. Ls)
Izdevumu
veids
Īss
skaidrojums
2012. gada
budžets
2013. gada
budžets
2014. gada
budžets
2015. gada
budžets
2016. gada
budžets
2017. gada
budžets
 
Atalgojums (EKK1100) Darbinieka mēneša amatalga 329,3 412,8 676,9 693,7 688,7 1441,30
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EKK1200) Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 79,3 99,5 163 166,7 165,5 346,20
Komandējumi (EKK2100) Dienas nauda iekšzemes komandējumiem uz mācību prakses vietām 0,7 1 1,5 2,0 1,5 3,2
Sakaru pakalpojumi (EKK2210) Izdevumi par pasta un telefona pakalpojumiem 5,2 3,6 5,1 5,0 4,2 7,4
Remontdarbi un uzturēšana (EKK2240) Kārtējā remonta darbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi 7,7 2,5 17,9 17,0 23,0 50,1
Telpu īre/noma (EKK2261) Telpu īre (sporta zāle, telpas publiskiem pasākumiem) 16 16 27 25,6 25,0 223,6
Auto noma (EKK2262)   5,7 5,7 8,1 - - -
Degviela (EKK2322)   0,8 0,9 1,4 2,1 1,5 1,8
Brīvprātīgi aizpildāmā informācija
Stipendijas un transporta izdevumu kompensācijas (EKK6290) Stipendijas un transportu izdevumu kompensācijas izglītojamiem 47,7 47,7 52,8 52,9 52,9 68,8

LDMV nodarbināto skaits un atalgojuma amplitūda

Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdas, Ls/EUR Īss skaidrojums par
attiecīgajā grupā
iekļautajiem nodarbinātajiem
vidēji
2012. g.
vidēji
2013. g.
vidēji
2014. g.
vidēji
2015. g.
vidēji
2016. g.
vidēji
2017. g.
Virs 2500 0 0 0 0 0 0
2000-2500 Vadītāji 0 0 0 0 0 1
1500-2000 Vadītāji, skolotāji, speciālisti 0 0 0 0 0 8
1000-1500 Vadītāji, skolotāji, speciālisti, pārējie darbinieki 0 0 6 18 18 52
500-1000 Skolotāji, pārējie darbinieki 17 26 47 38 45 77
300-500 Skolotāji, pārējie darbinieki 29 33 26 24 21 45
zem 300 Skolotāji, pārējie darbinieki 43 37 16 15 6 44
  Kopā: 89 96 95 95 90 227

Skolotāji sagrupēti atkarībā no algas par vienu likmi.
Budžeta programmas nosaukums - Kultūrizglītība.


LDMV administrācijas atalgojums

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta 2. daļai

Nr. Amats Amata vienības atalgojums
pirms nodokļu nomaksas (bruto, EUR)
 
1 Direktore 1820,00
2 Struktūrvienības vadītājs radošajā darbā 1300,00
3 Struktūrvienības vadītājs mākslas izglītības programmā 1040,00
4 Struktūrvienības vadītājs mūzikas izglītības programmā 1040,00
5 Mākslas struktūrvienības vadītāja vietnieks /mācību daļa 1000,00
6 Mūzikas struktūrvienības vadītāja vietnieks/mācību daļa 1000,00
7 Struktūrvienības vadītājs mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmām 1100,00
8 Struktūrvienības vadītājs mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām 1100,00

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Mūzikas ievirzes izglītības programmu finansējums 2017. gadā

Pedagogu atalgojums 520332,00 EUR
Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 123948,00 EUR
Atlīdzība kopā: 644280,00 EUR

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas ievirzes izglītības programmu finansējums 2017. gadā

Pedagogu atalgojums 101353,00 EUR
Darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24175,00 EUR
Atlīdzība kopā: 125528,00 EUR