liepaja

Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Pamatojoties uz 2016. gada 1. marta Ministru kabineta Rīkojumu Nr. 157 "Par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izveidi", izveidota jauna mācību iestāde.

Rīkojums nosaka, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2. punktu un Profesionālās izglītības likuma 14. panta pirmo daļu ar 2016. gada 1. septembri reorganizēt Kultūras ministrijas padotībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes – Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu, apvienojot tās, un izveidot Kultūras ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu.

Saskaņā ar rīkojuma 3. punktu noteikts, ka izveidotā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ir skolu mācību programmu, funkciju, tiesību, saistību, bilancē esošās mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

Kas ir PIKC?

Profesionālās izglītības kompetences centrs jeb PIKC ir profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.

Kāda ir PIKC būtība?

PIKC var pielīdzināt valsts ģimnāziju statusam vispārējā izglītībā. Tas nozīmē, ka PIKC statuss ir arī prestiža jautājums. Kompetences centra būtība ir profesionālās izglītības izcilības nostiprināšana un turpmāka attīstība. Kultūrizglītības kompetences centri tiek plānoti kā izglītības iestādes, kas papildus kvalitatīvam izglītības procesam, nodrošina metodisko darbību, mācību līdzekļu izveidi, tālākizglītību, veicina audzēkņu un pedagogu līdzdalību nacionālos un starptautiskos pasākumos, kā arī stiprina saikni ar nākamajiem darba devējiem un darba vidi.

PIKC statusu piešķir skolai, kura atbilst noteiktiem kvalitātes un kvantitātes kritērijiem. Kultūras ministrijas (KM) padotības mākslas un mūzikas vidusskolas var iegūt PIKC statusu, neveidojot milzīgas skolas, kas nelabvēlīgi ietekmēs kultūrizglītības procesu, kas vienmēr ir balstījies uz individuālu pieeju un izcilību veidošanu. Tādēļ kultūrizglītībā ir iespējams veidot PIKC, kuros ir mazāks audzēkņu skaits, nekā tas ir noteikts Izglītības un zinātnes ministrijas padotības skolām.

Lai iegūtu PIKC statusu, nepieciešams šāds audzēkņu skaits:
• ne mazāk par 400 audzēkņiem, tai skaitā ne mazāk par 90 audzēkņiem vidusskolā (programmas mākslā vai dizainā);
• ne mazāk par 300 audzēkņiem, tai skaitā ne mazāk par 90 audzēkņiem vidusskolā (programmas mūzikā vai dejā);
• ne mazāk par 500 audzēkņiem, tai skaitā ne mazāk par 190 audzēkņiem vidusskolā (programmas divās vai vairākās nozarēs - mākslā, dizainā, mūzikā vai dejā).

Kāpēc skolas apvienojas?

PIKC statuss ir katras skolas brīva izvēle, jo statuss nosaka papildu pienākumus. Lai iegūtu PIKC statusu, skolām ir jāizpilda kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji. Viens no kvantitatīviem kritērijiem ir audzēkņu skaits vidusskolā. Kultūrizglītības skolās vidusskolu līmeni ir neliels audzēkņu skaits. Tā kā izcilības izglītības un mazā darba tirgus vajadzību nodrošināšanai nav nepieciešams mehāniski palielināt audzēkņu skaitu mākslas un mūzikas skolās, labākais risinājums, saglabājot izglītības kvalitāti un katras skolas unikālo zīmolu, vienlaikus mazinot administratīvās izmaksas, ir izglītības iestāžu apvienošana vai pārveidošana. Tāpēc skolas izvēlas apvienoties un nodrošināt attīstības iespējas.

Kādi ir PIKC skolu ieguvumi?

Kompetences centra statuss pavērs skolām jaunas attīstības iespējas, veicinās dažādu radošo partnerību veidošanos starpnozaru līmenī, pedagogu tālākizglītību, palīdzēs piesaistīt finansējumu atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu prasībām.