Sadaļa atjaunota
12.04.2022.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Informācija par Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas privātuma politiku


LMMDV iekšējie noteikumi "Datu apstrādes privātuma politika"

Personu datu apstrāde, kuras pieteikušās uz vakanci PDF

Vecāku informēšana par datu apstrādi: PDF
LMMDV Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība: PDF
LMMDV Kārtība kādā tiek veikta fotografēšana, audio un/vai video ieraksts un noteikta to izmantošana: PDF

Kādēļ Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (turpmāk – LMMDV) apstrādā Jūsu personas datus?

Lai veiktu LMMDV funkcijas, organizētu un īstenotu profesionālās vidējās izglītības programmas, skolai ir nepieciešams apstrādāt (iegūt, reģistrēt, glabāt u.tml.) noteikta veida informāciju, tai skaitā fizisku personu datus, informāciju tās izglītojamiem, izglītojamā vecākiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem u.c.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR) – personas dati ir  jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas dati ir, piemēram, vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese vai kāda cita informācija par izglītojamo, lai skolai būtu tiesisks pamats datus apstrādāt.

Personas datu apstrādes pārzinis ir LMMDV, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401, elektroniskā pasta adrese: info@lmmdv.edu.lv

LMMDV var apstrādāt personas datus drukātā, elektroniskā formātā, telefoniski vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi var veikt skolas darbinieks vai kāds no skolas personas datu apstrādātājiem, ar ko skolai ir noslēgts līgums un uzticēta attiecīgo personas datu apstrāde.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības:
• iegūt informāciju par tiem datiem, kas par datu subjektu ir iegūti īstenojot skolas funkcijas;
• iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām ir nodoti personas dati. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;
• pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu; tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
• jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.

Personas datu apstrādes principi

LMMDV, apstrādājot personas datus, ievēro šādus personas datu apstrādes principus:
• apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
• apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
• apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
• personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kuriem attiecīgos personas datus apstrādā;
• Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko LMMDV darīs ar Jūsu personas datiem;
• apstrādā tikai precīzus personas datus, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
• vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

 Personas datu kategorijas

LMMDV apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus.

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), – nepieciešamā informācija, lai nodrošinātu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, ģenētiskos datus, biometriskos datus, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju.

Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan esošajiem, gan bijušajiem skolas izglītojamiem,  izglītojamā vecākiem, likumīgajiem aizbildņiem, konkursu dalībniekiem, sagatavošanās kursu dalībniekiem, darbiniekiem, viesmāksliniekiem, vieslektoriem, koncertu un skolas rīkoto pasākumu apmeklētājiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu.

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai LMMDV varētu izpildīt likumā noteikto juridisko pienākumu īstenot profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas, veiktu darba samaksas un stipendijas izmaksu, organizēt un īstenot mācību procesu. Atsevišķos gadījumos skola uzglabā personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmantotu pētniecības vai statistiskiem mērķiem.

Personas datus dažkārt ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu fiziskas personas pret tām radītajiem kaitējumiem, nodrošinātu iekšējo kārtību un aizsargātu skolas īpašumu.

LMMDV apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt. Galvenie tiesiskie pamati personas datu apstrādes nepieciešamībai:
• lai izpildītu uz LMMDV attiecināmu juridisku pienākumu;
• apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
• datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
• apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i., dzīvību un veselību;
• apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Datu apstrāde tiek veikta ievērojot apstrādes likumību, kas noteikta Regulas 9. panta 2. daļas apakšpunktiem – īpašo kategoriju datu apstrāde:
• apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību akti vai koplīgums atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm;
• apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;
• apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos.

Ja LMMDV būs nepieciešama piekrišana apstrādāt personas datus, skola aicinās datu subjektu, tā likumīgos pārstāvjus dot atļauju.

LMMDV sniegto datu piekrišanu datu subjekts varat atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties LMMDV.

Informācijas apmaiņa

Personas dati, kas iesniegt skolai, var tikt nodoti Latvijas Nacionālam kultūras centram, ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi.

Personas dati var tikt nodoti, piemēram:
• Valsts ieņēmumu dienestam;
• Valsts darba inspekcijai;
• Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai;
• Latvijas Nacionālam arhīvam;
• Zvērinātu tiesu izpildītājiem.

Skola nodos personas datus tika tādām organizācijām, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi: ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta tiesību aizsardzība, kā arī spēja izpildīt pienākumus, kuri ir noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Skola neizmantos personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien Jūs tieši nebūsiet skolai sniedzis savu piekrišanu to darīt.

Personas datu apstrādes termiņi

LMMDV saskaņā ar to lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Pēc attiecīgā datu apstrādes mērķa sasniegšanas personas dati tiks dzēsti.

Personas datu nodošana trešajām pasaules valstīm un garantijas

Jūsu personas datus nav paredzēts nodot trešajām pasaules valstīm, kas nav Eiropas Ekonomiskās zonas vai Eiropas Savienības dalībvalstis.


Jautājumi un sūdzības par personas datu apstrādi

Jautājumu vai sūdzības iesniegšanas gadījumā par LMMDV personas datu apstrādi aicinām sazināties ar LMMDV, lūdzot izskatīt attiecīgo gadījumu un iesniedzot to rakstveidā skolā, Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401, vai nosūtīt to personas datu aizsardzības speciālistam uz e-pasta adresi: dati@lmmdv.edu.lv

Ja Jūs neapmierinās skolas atbilde vai uzskatīsiet, ka LMMDV veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai. Papildu informācija aplūkojama tīmekļa vietnē  www.dvi.gov.lv.