Izglītības programmas vadītāja Līga Elere:

"Spēlējot klavieres, izpildītājs attīsta savu intelektu, emocionalitāti, radošās spējas, koordināciju, kolektīvās muzicēšanas pamatprasmes, muzikālo domāšanu, dzirdi, atmiņu, ritma izjūtu, prasmi raksturot skaņdarba tēlainību un mūzikas valodu.
Šī nodaļa Tevi iepazīstinās ar dažādu laikmetu stilu un žanru klaviermūziku. Absolvējot šo nodaļu, Tu iegūsi iespēju turpināt mācības kādā no Latvijas vai ārzemju mūzikas augstskolām, lai nākotnē kļūtu par profesionālu mūziķi."


LMMDV

Kvalifikācija: Mūziķis pianists, koncertmeistars
(Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle tiek sagatavoti trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoši un darba tirgū konkurētspējīgi jaunie mūziķi. Programmas saturā ietvertas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes, kas nodrošina jaunā speciālista - (pianists, koncertmeistars / akordeonists, ansambļa vadītājs) - sagatavošana profesionālās augstākās izglītības ieguvei. Mācību procesā tiek iegūtas nepieciešamās nošu teksta apguves un skaņdarba interpretācijas prasmes, lai iestudētu vidējas sarežģītības pakāpes skaņdarbus kā solo, tā arī ansambļa izpildījumā.

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz atklāt skaņdarbu tēlaino saturu, kā arī orientēties, analizēt un pielietot dažādus mūzikas izteiksmes un tehnikas veidus. Turklāt tiek apgūta prasme patstāvīgi strādāt un pilnveidot savas spējas instrumenta spēles tehnikas un mākslinieciskā snieguma attīstībā, kā arī – uztvert, salīdzināt un vērtēt citu izpildītāju muzikālo sniegumu.

Kvalifikācijas apraksts:
Speciālists spēj veikt vienkārša vadoša un radoši izpildoša darba pienākumus, iesaistoties koncertdarbībā, tās plānošanā un organizēšanā. Ir spējīgs veikt radoši izpildoša darba pienākumus pašnodarbinātības ceļā vai kultūras institūciju vadībā, var strādāt par pianistu, ansambļa mūziķi, koncertmeistaru, atkarībā no specializācijas izglītības programmā, kā arī par konsultantu mūzikas instrumentu veikalos un salonos. Var turpināt studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās, kuras īsteno klavierspēles studiju programmu.

Kas jāmācās:
Profesionālie priekšmeti - klavieres, ansambļa klase, koncertmeistara klase, pianisma vēsture, mūzikas elementārteorija, mūzikas instrumentu mācība, mūzikas formas mācība, solfedžo, harmonija, polifonija, mūzikas literatūra.
Vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), sports, vēsture un sociālās zinātnes, kultūra un māksla, dabaszinības, datorika, uzņēmējdarbības pamati.

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF

Iestājpārbaudījumu prasības (akordeona spēle): PDF

Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, Latvijas un pasaules vēsture.

Tiek piedāvāta arī trīsgadīgā izglītības programma pēc vidējās izglītības ieguves.


Darba plāni

2. semestris PDF