Izglītības programmas vadītāja Dita Barona:

Tev būs iespēja apgūt sava instrumenta spēli, kā arī regulāri apmeklēt koncertus, piedalīties mēģinājumos un satikt lieliskus mūziķus, ar kuriem kopā Tev būs iespēja arī uzstāties. Šīs nodaļas pedagogi ir koncertējoši mūziķi - gan orķestranti, gan kamermūziķi, gan ar pieredzi popmūzikā.

Absolvējot šo nodaļu, Tu varēsi turpināt izglītoties augstākās mācību iestādēs un būsi guvis izpratni, ko no Tevis sagaida darba tirgus. Tu droši varēsi doties plašajā pasaulē, lai vēlāk atgrieztos Liepājā kā solists vai orķestra mūziķis. Iespējams, tieši Tu nākotnē kļūsi par kādu no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas jaunajiem pedagogiem!

LMMDV

Kvalifikācija:
• Mūziķis vijolnieks
• Mūziķis altists
• Mūziķis čellists
• Mūziķis kontrabasists
• Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs
(Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle tiek sagatavoti trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoši un darba tirgū konkurētspējīgi jaunie mūziķi. Programmas saturā ietvertas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes, kas nodrošina jaunā speciālista - vijolnieka, altista, čellista, kontrabasista vai ģitārista – ansambļa vadītāja sagatavošana profesionālās augstākās izglītības ieguvei. Mācību procesā tiek iegūtas nepieciešamās nošu teksta apguves un skaņdarba interpretācijas prasmes, lai iestudētu vidējas sarežģītības pakāpes skaņdarbus kā solo, tā arī ansambļa izpildījumā.

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz atklāt skaņdarbu tēlaino saturu, kā arī orientēties, analizēt un pielietot dažādus mūzikas izteiksmes un tehnikas veidus. Turklāt tiek apgūta prasme patstāvīgi strādāt un pilnveidot savas spējas instrumenta spēles tehnikas un mākslinieciskā snieguma attīstībā, kā arī – uztvert, salīdzināt un vērtēt citu izpildītāju muzikālo sniegumu.

Kvalifikācijas apraksts:
Speciālists spēj veikt vienkārša vadoša un radoši izpildoša darba pienākumus, iesaistoties koncertdarbībā, tās plānošanā un organizēšanā. Ir spējīgs veikt radoši izpildoša darba pienākumus pašnodarbinātības ceļā vai kultūras institūciju vadībā. Var strādāt par ģitāristu, ansambļa mūziķi vai tā vadītāju, kā arī par konsultantu mūzikas instrumentu veikalos un salonos. Var turpināt studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās, kuras īsteno stīgu instrumentu spēles studiju programmas.

Kas jāmācās:
Profesionālie priekšmeti - specialitāte, ansambļa klase, klavieres, stīgu instrumentu vēsture, mūzikas elementārteorija, mūzikas formas mācība, solfedžo, harmonija, polifonija, mūzikas literatūra.
Vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), sports, vēsture un sociālās zinātnes, kultūra un māksla, dabaszinības, datorika, uzņēmējdarbības pamati.

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF
Iestājpārbaudījumu prasības (ģitāras spēle): PDF

Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, Latvijas un pasaules vēsture.

Tiek piedāvāta arī trīsgadīgā izglītības programma pēc vidējās izglītības ieguves.