Izglītības programmas vadītājs Reinis Lapa:

Šajā nodaļā mācību ietvaros Tev būs iespēja instrumentu apgūt individuāli un mācīties saspēlēties ar citiem audzēkņiem kolektīvos, piemēram, bigbendā, pūtēju vai simfoniskajā orķestrī.

Absolvējot pūšaminstrumentu nodaļu, Tu iegūsti iespēju turpināt mācības kādā no Latvijas vai ārzemju mūzikas augstskolām un kļūt par profesionālu mūziķi.

LMMDV

Kvalifikācija:
• Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs
• Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis tubas spēlētājs, ansambļa vadītājs
• Mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs
(Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle tiek sagatavoti trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoši un darba tirgū konkurētspējīgi jaunie mūziķi. Programmas saturā ietvertas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes, kas nodrošina jaunā speciālista (flautista, obojista, klarnetista, fagotista, saksofonista, mežradznieka, trompetista, trombonista, eifonista, tubas spēlētāja) un ansambļa vadītāja - sagatavošana profesionālās augstākās izglītības ieguvei.

Mācību procesā tiek iegūtas nepieciešamās nošu teksta apguves un skaņdarba interpretācijas prasmes, lai iestudētu vidējas sarežģītības pakāpes skaņdarbus kā solo, tā arī ansambļa izpildījumā. Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz atklāt skaņdarbu tēlaino saturu, kā arī orientēties, analizēt un pielietot dažādus mūzikas izteiksmes un tehnikas veidus. Turklāt tiek apgūta prasme patstāvīgi strādāt un pilnveidot savas spējas instrumenta spēles tehnikas un mākslinieciskā snieguma attīstībā, kā arī – uztvert, salīdzināt un vērtēt citu izpildītāju muzikālo sniegumu.

Kvalifikācijas apraksts:
Speciālists spēj veikt vienkārša vadoša un radoši izpildoša darba pienākumus, iesaistoties koncertdarbībā, tās plānošanā un organizēšanā. Ir spējīgs veikt radoši izpildoša darba pienākumus pašnodarbinātības ceļā vai kultūras institūciju vadībā. Var strādāt par solo izpildītāju, orķestra mūziķi vai ansambļa mūziķi un vadītāju atkarībā no specializācijas izglītības programmā ansambļa mūziķi vai vadītāju, orķestra mūziķi, kā arī par konsultantu mūzikas instrumentu veikalos un salonos. Var turpināt studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās, kuras īsteno pūšaminstrumentu spēles studiju programmas.

Kas jāmācās:
Profesionālie priekšmeti - specialitāte, ansambļa klase, klavieres, orķestris, orķestra partiju lasīšana, pūšaminstrumentu vēsture, ansambļa vadīšana, aranžēšana, mūzikas elementārteorija, mūzikas formas mācība, solfedžo, harmonija, polifonija, mūzikas literatūra.
Vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), sports, vēsture un sociālās zinātnes, kultūra un māksla, dabaszinības, datorika, uzņēmējdarbības pamati.

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF

Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, Latvijas un pasaules vēsture.

Tiek piedāvāta arī trīsgadīgā izglītības programma pēc vidējās izglītības ieguves.