Projekta ietvaros skolēnus motivēs priekšlaicīgi nepārtraukt mācības

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) projekta "PuMPuRS" ietvaros 2019./2020. mācību gada 1. semestrī sniegs atbalstu 17 skolas audzēkņiem, lai novērstu risku priekšlaicīgi pārtraukt mācību procesu.

Skolēniem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas gan vispārizglītojošajos - latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, matemātikā, informātikā, gan profesionālajos mācību priekšmetos - gleznošanā, skicēšanā, 3 D modelēšanā un zīmēšanā.

No 2017. gada LMMDV piedalās projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir sniegt atbalstu un novērst atpazītos sociālās vides un veselības, ekonomiskos, ar ģimeni saistītos un ar mācībām un skolas vidi saistītos riskus, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pamešanu.

Projekta ietvarā kursu audzinātāji izstrādā individuālā atbalsta plānus katram projektā iesaistītajam audzēknim, kurus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un Izglītības kvalitātes vadības dienesta eksperts. Pēc tā seko cītīgs darbs, lai dotu iespēju uzlabot mācību sasniegumu rezultātus un rūpētos, lai mazinātu vai novērstu apzinātās problēmas.

Kopumā projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi.

PIKC LMMDV Projektu vadītāja
Irita Kalēja
e-pasts: irita.kaleja@lmmdv.edu.lv