LMMDV pedagogi gūst starptautisku profesionālo pilnveidi

Mākslu izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" īsteno programmas Erasmus+ atbalstītu projektu, lai sekmētu vispārējās vidējās izglītības pedagogu un administrācijas profesionālo pilnveidi efektīva mācību procesa īstenošanai un izcilību sekmēšanai.

Projekta ietvaros tiek īstenotas personāla mobilitātes, lai regulāri un plānveidīgi nodrošinātu pedagogu un administrācijas profesionālo pilnveidi. Rezultātā ieguvēji būs gan izglītojamie, gan izglītības iestāde, kurā tiks kāpināta mācību efektivitāte un izglītojamo sasniegumi diagnosticējošajos darbos un centralizētajos eksāmenos.

"Izglītības iestādes galvenie sasniegumi ir tās izglītojamo mācību panākumi. Savukārt, lai sekmētu izglītojamo sekmes, būtiski nodrošināt darbinieku profesionālo pilnveidi. Dzīvojot nepārtrauktā pārmaiņu procesā, ir svarīgi, lai pedagogi apgūtu jaunākās mācību tendences un metodes ikdienas darbā ar izglītojamajiem," par dalību projektā stāsta LMMDV direktore Inga Auziņa.

Savukārt administrācijas profesionālā pilnveide sekmēs izglītības darba organizācijas efektivitāti, labās prakses pārnesi un efektīvu integrēšanu izglītības iestādē kopumā. Jaunā izglītības standarta īstenošana ir izaicinājums ne vien pedagogiem, bet arī izglītojamajiem, līdz ar to projekta ietvaros ir iespēja apgūt inovatīvas pieejas, metodes un labās prakses.

Projekta ietvaros skolas administrācijas un vadības pārstāvji ir piedalījušies angļu valodas kursos Dublinā (Īrijā), divi angļu valodas pedagogi Barselonā (Spānijā) apguva kursus "Dizaina domāšana pedagogiem" un viens angļu valodas pedagogs Madridē (Spānijā) apguva kursu "Inovatīvas mācīšanas un mācīšanās metodoloģijas".

Līdz projekta termiņa īstenošanas beigām (līdz 2023. gada 31. maijam) vēl plānoti vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem svešvalodu kursi (Īrijā), kursi par padziļinātā kursa mācīšanu angļu valodā un metodiku (Spānijā) un darba ēnošana partnerskolās Somijā, Slovākijā un Spānijā.

Aktivitātes īstenotas Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) "Personu mobilitāte mācību nolūkos" mobilitātes projekta "Vispārējās vidējās izglītības personāla kapacitātes stiprināšana PIKC LMMDV " Nr. 2021-1-LV01-KA122-SCH-000014983 ietvaros.