LV-LT-projekta-logo

Jauns starpvalstu projekts

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola uzsākusi dalību projektā "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai (CCI & SUSTAINABILITY)" Nr. LLI-338.

Projekts LLI-338 ir iniciatīva izglītības platformas izveidei, apvienojot vairāku pārrobežu partneru intelektuālo ieguldījumu: Kuldīgas novada pašvaldība, Viļņas mākslas akadēmijas Nidas mākslas kolonija (augstākā izglītība), Klaipēdas kultūras komunikācijas centrs (Klaipēdas pašvaldība), PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (vidējā profesionālā izglītība).

Projekta iecere ir sniegt ieguldījumu darbaspēka intelektuālās kapacitātes stiprināšanā, kas ir vienots izaicinājums visai programmas teritorijai un viens no svarīgākajiem resursiem reģionālās attīstības veicināšanai.

Projekta mērķis ir īstenot 2 gadu izglītības programmu 160 dalībniekiem un modernizēt projekta partneru darbnīcu un studiju telpas, uzstādot IKT, multimediju (Klaipēda), konferenču (Nida), tekstila (Liepāja) un 3D prototipēšanas (Kuldīga) aprīkojumu. Dalībnieki no tādām jomām kā māksla, dizains, izglītība, uzņēmējdarbība u.c. tiks aicināti pieteikties apmācībām un radošajām darbnīcām, bet plašākai sabiedrībai būs pieejamas publiskas lekcijas par un ap radošu domāšanu, kā arī izstādes. Savukārt sadarbības partneru modernizētās darbnīcas un studijas būs pieejamas daudzveidīgu apmācību un sa-darbnīcu projektu īstenošanai radošo industriju jomā.

Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas rajona pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir EUR 220 193.06, tostarp EUR 187 164,08 no ERAF finansējuma.

Šī informācija tiek sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, un nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības oficiālu nostāju.

www.latlit.eu
www.europa.eu