Iegādāti jauni mūzikas instrumenti

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola projekta "Konkurētspējīgas mācību vides nodrošināšana PIKC LMMDV" ietvaros ir saņēmusi atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" 3,400 EUR apmērā. Projekta ietvaros iegādāta jauna flauta, klarnete un vijoles komplekts

Projekta ilgtermiņa mērķi ir veidot kvalitatīvu mācību vidi un konkurētspējīgus apstākļus radošas un profesionālas kultūrizglītības attīstībai Liepājā, sekmēt valsts un starptautiskā līmenī darba vidē konkurētspējīgu mūziķu izaugsmi. Tāpat projekta mērķis ir nodrošināt profesionāļus iztrūkstošajās vakancēs darba tirgū un nodrošināt daudzveidīgus, profesionālus un pieejamus kultūras un izglītības procesus Liepājas profesionālajā kultūrizglītībā.

"Lai nodrošinātu secīgu pāreju no profesionālās ievirzes izglītības programmām uz vidējās profesionālās izglītības programmām, materiāli tehniskai bāzei ir jābūt atbilstošai. Skolā akūti pietrūkst gan mūzikas instrumenti, ar kuriem uzsākt mācības un secīgi tās turpināt līdz pārejai profesionālā līmenī, gan arī studentu modeļi, ar kuriem apgūt profesionālo vidējo izglītību," stāsta LMMDV direktore Inga Auziņa.

Projekta īstenošana nodrošinās konkurētspējīgu un profesionālu mācību procesu, kas ir vitāli nepieciešams profesionālās izglītības kompetences centra attīstībā, reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanā un izcilu, profesionālu mūziķu audzināšanā, dalībā prestižos konkursos un festivālos un primārajā izglītojamo praksē – koncertdarbībā. Visi iegādātie instrumenti ir kapitālieguldījums ilgtermiņā. Uz tiem profesionālu instrumentu spēli apgūt varēs audzēkņi vairākās paaudzēs.

Piesaistot dažādu projektu konkursu un Kultūras ministrijas finanses, 2019. gadā tika piešķirts finansējums 14,500 EUR apmērā, lai LMMDV varētu iegādāties jaunu flīģeli. 2018. gadā VKKF piešķīra finansējumu 3,400 EUR apmērā, kas tika izlietots viena čella un vienas klarnetes iegādei, kā arī futrālis digitālajām klavierēm un stīgu komplekts čellam. 2017. gadā tika piešķirts finansējums 3000,00 EUR apmērā, kuru izlietoja digitālo klavieru un viena trombona iegādei.

Foto: Kārlis Volkovskis