PIKC LMMDV ĪSTENOS PROGRAMMAS ERASMUS+ PROJEKTU “FACING ARTS TOGETHER”

PIKC LMMDV sadarbībā ar partnerorganizācijām no Slovākijas, Čehijas un Horvātijas uzsāks īstenot Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu Nr.2020-1-SK01-KA229-078292_3 “Facing ARTS together”.

Tas ir īpaši uz mākslu orientēts projekts, kurā iesaistīsies četras Eiropas vidējās profesionālās mākslas skolas un kura mērķis ir trīs vidējās mākslas izglītības jomu attīstība.

Pirmā no tām ir kultūras mantojuma saglabāšana, iemūžinot vietējo mākslinieku dzīvi studentu veidotās īsās dokumentālajās filmās un prezentējot šīs filmas plašai sabiedrībai.

Otra joma ir mākslas kā komunikācijas platformas izmantošana jutīgu sociālo jautājumu tematu risināšanai. Šīs tēmas tiek attēlotas ar lielajiem burtiem projekta nosaukumā, kur A apzīmē ļaunprātīgu apvainošana (abuse), R – rasismu (racism), T – draudus (threats) un S – stereotipus (stereotypes). Īstermiņa apmaiņas laikā audzēkņi pētīs šīs tēmas, veidojot dažādas mākslas formas (fotogrāfijas, plakātus, multimediju mākslas darbus, telpiskās mākslas objektus, komerciālās mākslas īsfilmas) jauktās starptautiskās grupās.

Trešā joma ir vidējā mākslas izglītība un skolu programmas visās iesaistītajās skolās un to valstīs. Personāla apmācības pasākumos un divās īslaicīgās audzēkņu apmaiņās skolotāji piedalīsies darba ēnošanā un iepazīstinās viens otru ar savas valsts vidējās mākslas izglītības stratēģijām un mācību programmām. Sekojoši partneri salīdzinās mācību praksi, uzsvērs līdzības un atšķirības un, pamatojoties uz secinājumiem, formulēs konkrētu priekšlikumu ar ieteikumiem mākslas vidējās izglītības pilnveidošanai un attīstībai kopumā. Priekšlikums tiks rakstīts un publicēts oficiāla ziņojuma veidā partnervalstu izglītības iestādēm.

Lai aptvertu visas trīs projekta jomas, notiks četras īslaicīgas studentu apmaiņas un divi personāla apmācības pasākumi, piedaloties galvenokārt mākslas skolotājiem un audzēkņiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri apgūst dažādas mākslas jomas. Skaidri definējot interešu jomas, mērķis ir attīstīt ilgstošu sadarbību starp mākslas vidusskolām, lai uzlabotu mākslas izglītību un mācīšanas praksi. Tas radīs iespējas jaunajiem māksliniekiem un jauniešiem kopumā dalīties savās interesēs, talantos un iemācīs viņiem, cik svarīgi ir paust savu viedokli un uzskatus par sabiedrību, izmantojot mākslas valodu. Vietējo mākslinieku dzīves dokumentēšana ne tikai iepazīs partneru vietējo kultūru, bet arī sniegs audzēkņiem materiālus un domas, lai balstītos uz savu darbu un apzinātu dažādus ceļus, kā kļūt par mākslinieku.

Projekta rezultātā tiks materializēti nemateriālie rezultāti, ar kuriem dalīsies dažādos kanālos un izplatīs plašākai sabiedrībai. Rezultātā tiks publicēts visu dalībnieku, audzēkņu radīto mākslas darbu katalogs ar citātiem un audzēkņu atzinumiem par četrām sociālajām tēmām, kas kalpos kā papildmateriāls angļu valodas stundu plāniem par šīm tēmām. Kataloga saturs tiks piedāvāts arī sabiedrībai ekskursiju, izstādes veidā skolām un citām izglītības iestādēm. Kā arī tiks pievērsta partnervalstu izglītības iestāžu uzmanība izstrādātajam ziņojumam par vidējās mākslas izglītības uzlabošanu, kas būs detalizēts iesaistīto valstu izglītības sistēmu salīdzinājums.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam.
Projekta vadošais partneris:
Mākslas un rūpniecības skola Svidnik, Slovākija (Skola umeleckeho priemyslu Svidnik)
Projekta partneri:
Lietišķās mākslas vidusskola, Čehija (Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov)
Lietišķās mākslas un dizaina skola, Horvātija (Škola primijenjene umjetnosti i dizaina)
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

PIKC LMMDV kopējais programmas Erasmus+ finansējums ir 29 369 EUR.

Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

lidzfinanse-ES-Erasmus