PIKC LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS DALĪBAI ERASMUS+ PROJEKTA AKTIVITĀTĒ 2021. GADA RUDENS SEMESTRĪ, LĪGUMA NR.2019-1-LT01-KA229-060764_2

Lai attīstītu informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, PIKC LMMDV īstenos skolu apmaiņas partnerības projektu "Developing professional knowledge, skills, and competence for music students".

Projekta mērķis ir attīstīt informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, tai skaitā skaņu ierakstu programmu iepazīšana, apmācības sociālo tīklu drošā lietošanā, konkurētspējīga CV un motivācijas vēstuļu veidošana, integrēto stundu ieviešana mācību procesā, sevis prezentēšanas prasmes attīstīšana. Projekta ietvarā īstenos īstermiņa skolotāju un audzēkņu apmaiņas programmas uz Lietuvu un Turciju. Kopumā katrā no apmaiņas programmām piedalīsies septiņi audzēkņi un divi skolotāji no katras partnerskolas.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim. Tā ietvarā PIKC LMMDV būs partneris Klaipēdas Stasa Šimkus konservatorijai Lietuvā un Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi skolai Turcijā.
Pirmā visu projektā iesaistīto skolu tikšanās notiks Turcijā no 2021. gada 28. novembra līdz 4. decembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas.

Prioritāri aicināti pietiekties Mūzikas projektu vadības un Mūzikas vēsture un teorijas programmu audzēkņi, pieteikties dalībai projektā var arī citi interesenti no mūzikas izglītības programmām.

Audzēkņiem, kuri pieteiksies uz pirmo projekta aktivitāti, būs iespēja līdzdarboties visā projektu ciklā un doties turpmākajās skolu tikšanās reizēs Lietuvā un Latvijā.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
• Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV.
• Izdrukāts, pilnībā aizpildīts, salasāms pieteikums un dalībnieka Europass CV jāiesniedz līdz 2021. gada 29. oktobrim pulksten 14.00. projektu vadītājai Anetei Verbickai nosūtot pieteikumu e-pastā: anete.verbicka@lmmdv.edu.lv

Europass CV var izveidot šeit: https://europa.eu/europass/lv.
CV izveidošanā atbalstu var meklēt pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša (nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv), tel. 29882813.

ATLASES KRITĒRIJI
• Ievērojot epidemioloģiskās drošības un uzņemošo partneru prasības, mobilitātēm tiks atlasīti dalībnieki ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums.
• Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

ATLASES KĀRTĪBA UN TURPMĀKĀS DARBĪBAS
• Visas pieteikuma anketas un CV izskatīs kārtējā administratīvajā sapulcē, iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem:
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti:
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams veikt Angļu valodas prasmju novērtējumu OLS (Online Linguistic support) platformā https://app.erasmusplusols.eu/lv. Atlasītie dalībnieki saņems pieeju pieteikumā norādītajos e-pastos.
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti prakses mobilitātes finansējuma līgumi.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Erasmus+ projekta "Developing professional knowledge, skills, and competence for music students" līguma NR.2019-1-LT01-KA229-060764_2 ietvaros.

Pirms došanās mobiltātēs tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs.
Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja tiks ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.

Uzziņai
Valstu saslimstības rādītāji:
https://www.spkc.gov.lv
Informācija par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā Covid-19 ierobežojumu laikā:
https://www.mfa.gov.lv
Aicina sekot līdzi digitālo Covid-19 sertifikātu derīguma termiņam; noteiktos gadījumos sertifikāts var būt atsaukts:
https://www.vmnvd.gov.lv
Turcijas republika:
https://www.mfa.gov.lv/lv/turcija-celojumu-bridinajumi

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Anete Verbicka
anete.verbicka@lmmdv.edu.lv
tel. 22150926

lidzfinanse-ES-Erasmus