Mākslas un dizaina programmu audzēkņi aicināti pieteikties Erasmus+ mobilitātei

Mobilitātei uz Tartu Mākslas skolu, Igaunijā (https://www.tartukunstikool.ee/en) aicināti pieteikties Vizuālā tēla stils izglītības programmas audzēkņi. Dalībnieku skaits ierobežots – divi. Mobilitāte plānota laika posmā no 2023. gada 16. aprīļa līdz 2023. gada 29. aprīlim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas.

Mobilitātē dosies līdzi pavadošās personas. Pavadošajām personām ir iespēja dalīt mobilitātes laiku no 2023. gada 16. aprīļa līdz 2023. gada 22. aprīlim un no 2023. gada 22. aprīļa līdz 2023. gada 29. aprīlim.

Pedagogi, kuri ieinteresēti doties līdzi audzēkņu mobilitātē kā pavadošā persona aicināti pieteikties pie projektu vadītājas Ingas Kuncītes (tel. Nr. 29604489, e-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

Pieteikšanās kārtība audzēkņiem
• Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV.
• Pilnībā aizpildīts, salasāms, izdrukāts un parakstīts pieteikums un Europass CV jāiesniedz līdz 2023. gada 3. martam (ieskaitot) projektu vadītājai Ingai Kuncītei Ausekļa ielā 11/15 (administrācijas gaitenī blakus dežurantam), kabinetā "Projekti".
Europass CV var izveidot šeit: https://europa.eu/europass/lv

Atlases kritēriji
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums: DOCX .
• Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

Atlases kārtība un turpmākās darbības
• Visas pieteikuma anketas un pielikumi tiks izskatītas iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti prakses mobilitātes finansējuma līgumi.
• Visiem dalībniekiem nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) "Personu mobilitātes mācību nolūkos" profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.

Pirms došanās mobilitātēs tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs. Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja tiks ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.

Uzziņai par ceļošanas ierobežojumiem: https://www.mfa.gov.lv/lv/igaunija-celojumu-bridinajumi

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
Tel. 29604489
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

lidzfinanse-ES-Erasmus