Mākslas un dizaina programmu audzēkņi aicināti pieteikties Erasmus+ mobilitātēm

1. Mobilitātei uz Uherske Hradište mākslas skolu, Čehijā (https://supsuh.cz) aicināti pieteikties Keramikas izstrādājumu dizaina, Produktu dizaina (KER), Mākslas, Foto dizaina, Vizuālās Mākslas (M, AV), Reklāmas dizaina, Komunikācijas dizaina (GD) izglītības programmu audzēkņi.

Dalībnieku skaits ierobežots – septiņi. Mobilitāte plānota laika posmā no 2023. gada 7. maija līdz 2023. gada 20. maijam, ieskaitot ceļā pavadītās dienas (ņemot vērā ceļošanas iespējas var tikt piemērota papildu ceļošanas diena).

Pavadošā persona tiks precizēta.
Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Erasmus+ projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.

2. Īstermiņa mobilitātei uz Svidnīkas mākslas skolu, Slovākijā (https://supsvidnik.sk) projekta “Facing A.R.T.S together” ietvaros aicināti pieteikties: Mākslas, Foto dizains, Vizuālās Mākslas (M, AV), Multimediju dizains, Reklāmas dizains, Komunikācijas dizains (GD, AVD) izglītības programmu audzēkņi.

Dalībnieku skaits ierobežots – seši. Mobilitāte plānota laika posmā no 2023. gada 7. maija līdz 2023. gada 14. maijam, ieskaitot ceļā pavadītās dienas (ņemot vērā ceļošanas iespējas var tikt piemērota papildu ceļošanas diena).

Mobilitātē dosies līdzi 2 pedagogi, kuri tiks precizēti.

Īstermiņa mobilitātē Slovākijā, Svidnīkā audzēkņi jauktās starpvalstu grupās, katras partnerskolas pedagogu vadībā, turpinās projekta tēmu – A (arts) ļaunprātīgs izmantošana, R (racism) rasisms, T (threats) draudi, S (stereotypes) stereotipi – izpēti, kā arī izstrādās tematiskas īsfilmas, kas mobilitātes noslēgumā tiks izstādītas publiskā ekspozīcijā.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Erasmus+ projekta "Facing ARTS together" finansējuma līguma Nr. 2020-1-SK01-KA229-078292_3 ietvaros .

Pieteikšanās kārtība audzēkņiem
• Lai pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda pieteikuma anketa DOCX
un jāsagatavo Europass CV.
• Pilnībā aizpildīts, salasāms, izdrukāts un parakstīts pieteikums un Europass CV jāiesniedz līdz 2023. gada 17. martam (ieskaitot) projektu vadītājai Ingai Kuncītei Ausekļa ielā 11/15 (administrācijas gaitenī blakus dežurantam), kabinetā "Projekti".
Europass CV var izveidot šeit: https://europa.eu/europass/lv

Atlases kritēriji
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums: • Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

Atlases kārtība un turpmākās darbības
• Visas pieteikuma anketas un pielikumi tiks izskatītas iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti:
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti prakses mobilitātes finansējuma līgumi.
• Visiem dalībniekiem nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments.

Pirms došanās mobilitātēs tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs. Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja tiks ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.

Uzziņai par ceļošanas ierobežojumiem:
Čehija: https://www.mfa.gov.lv/lv/cehija-celojumu-bridinajumi
Slovākija: https://www.mfa.gov.lv/lv/slovakija-celojumu-bridinajumi

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
Tel. 29604489
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

lidzfinanse-ES-Erasmus