PIKC LMMDV IESAISTĀS STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ "CREATIVITY-COMPETENCE-ART* MATERIAL-MODULES-MUSIC"

Projekta īstenošanā iesaistītas un savā starpā sadarbosies dažādu nozaru iestādes – vispārizglītojošā skola; universitāte; skolotāju mācību centrs; muzejs; mūzikas, mākslas un dizaina skola; pieaugušo izglītības centrs. Visu partneru kopīgais mērķis ir prezentēt esošās un radīt jaunas radošas pieejas digitalizācijai, attālinātu mācību un kultūras procesu norisei un atspoguļošanai, ņemot vērā iepriekš radītos rezultātus katrā no partnerorganizācijām.

Ierobežojošajos apstākļos gan izglītības, gan kultūras iestādes pēdējā gada laikā bija spiestas rast jaunus reprezentācijas, saziņas un komunikācijas veidus. Personiskas un publiskas tikšanās un pasākumu norises kļuvušas ierobežotas vai neiespējamas, līdz ar to organizācijas meklēja dažādus viedus, lai sazinātos un apmainītos ar idejām ar savu mērķauditoriju: skolēniem, studentiem, klientiem, partneriem, iestāžu un pasākumu apmeklētājiem, māksliniekiem un ieinteresēto sabiedrību kopumā. Šis izaicinājums ir saistīts no vienas puses ar spēju rīkoties ar atbilstošu programmatūru un ierīcēm, no otras puses ar satura digitalizāciju un apstrādi, kas šādā veidā būtu nododams mērķauditorijai. Līdz art to ir svarīgi sagatavot saturu tādā veidā, lai individuālās un grupu tikšanās, atgriezeniskā saite, dzīva apmaiņa varētu tikt pārnesta uz virtuālo telpu. Tas prasa sagatavošanos, kompetenci un vēlmi ieviest šādus digitālus risinājumus. Reprezentācija un labās prakses apmaiņa, pamatojoties uz jau esošajiem piemēriem, un jaunu digitālo rīku izveidi sadarbībā ar projekta partneriem, ir galvenā projekta darba uzmanība.

Kadriorgas muzejs Tallinā vēlas ne tikai prezentēt priekšmetus un sniegt informāciju par tiem, bet virtuālajam muzeja apmeklējumam sniegt arī vizuālu pieredzi. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola prezentēs ne vien attālinātā kultūrizglītības procesa un rezultāta foto un video atspoguļojumu, bet arī rādīs pirmos soļus mācību darba, vieslekciju un meistarklašu norisei tiešsaistē. Metodiski didaktiskais centrs Bratislavā jau ir izstrādājis dažādus digitālos formātus 2020. gada vasarā, lai varētu turpināt skolotāju apmācību tiešsaistē un piedāvāt skolotājiem atbalstu viņu pašu tiešsaistes nodarbībām. Vestfālenes Forums cieši sadarbojas ar Paderbornas Vestfālenes koledžu, kas ir projekta vadošais partneris. Vairāk nekā 15 gadus koledža piedāvā kursus "Abitur Online", kuros 50% nodarbības tiek piedāvātas digitāli. Lai varētu īstenot skolas eksperimentu, skolotāji ir apmācīti darbam un mācību materiāls ir digitalizēts. Platformas darbs tiek pastāvīgi uzturēts un paplašināts, lai to varētu izmantot kā labu pamatu turpmākai attīstībai un pielāgošanai. Kauņas universitātes Svešvalodu institūts atbalsta projektu, izmantojot dažādus valodu moduļus, un iesaistītās skolas Gentē, Gēteborgā, Liepājā un Paderbornā testē un izmēģina dažādos moduļus, kas tiek izstrādāti projektā. Moduļus izstrādās un tulkos piesaistītais partneris Maskavā, Valsts lingvistiskā universitāte ar propedeitisko programmu. Tas ir nozīmīgi, jo gan Liepājā, gan Tallinā ir salīdzinoši daudz mazākumtautību iedzīvotāju, taču Vestfālene Koledžā mācās arī studenti ar migrācijas izcelsmi.

Ar izstrādātajiem, dokumentētajiem un komentētajiem materiāliem tiks apkopots tālākizglītības kurss, un rezultāti tiks prezentēti 2022. gada un 2023. gada maijā.

Pirmā darba grupas tikšanās klātienē paredzēta 2021. gada septembra beigās, ja epidemioloģiskie apstākļi un spēkā esošie ierobežojumi to ļaus.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
mob. +371 29604489

lidzfinanse-ES-Erasmus