MIKC LMMDV NOSLĒDZ PROGRAMMAS ERASMUS+ PROJEKTU "FACING ARTS TOGETHER"

MIKC LMMDV sadarbībā ar partnerorganizācijām no Slovākijas, Čehijas un Horvātijas īstenoja Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projektu Nr. 2020-1-SK01-KA229-078292_3 "Facing ARTS together". Viena no projektā aptvertajām jomām bija mākslas kā komunikācijas platformas izmantošana jutīgu sociālo jautājumu tematu risināšanai. Šīs tēmas tiek attēlotas ar lielajiem burtiem projekta nosaukumā, kur A apzīmē aizskaršanu (abuse), R – rasismu (racism), T – draudus (threats) un S – stereotipus (stereotypes).

Projekta ietvaros tika īstenotas četras īslaicīgas audzēkņu mobilitātes un divas personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes, piedaloties galvenokārt mākslas skolotājiem un partnerskolu audzēkņiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri apgūst dažādas mākslas jomas.

Katrā īstermiņa mobilitātē notika dažādas ledus laušanas aktivitātes un radošais darbs jauktās starpvalstu grupās. Katrā grupā iesaistījās dvi pedagogi no partnerkolām, kuri palīdzēja jauniešu grupai sasniegt izvirzītos mērķus. Katra grupa ne tikai veidoja mākslinieciskos rezultātus (fotogrāfijas, plakāti, multivides produkti, izglītojoši video) par projektā izvirzītajām tēmām, bet arī uz katru mobilitāti gatavoja prezentāciju par kādu no tēmām, tādējādi padziļinot izpratni par to.

Projekta mērķi:
• Veicināt audzēkņu un skolotāju izpratni par četru izvēlēto sociālo jautājumu esamību un rast veidus, kā tos vizualizēt mākslā, lai veicinātu kritisko domāšanu un iespējamās pārmaiņas sabiedrībā.
• Saglabāt iesaistīto valstu kultūras mantojumu, izzinot un fiksējot vietējo mākslinieku dzīvi un mākslas darbus un prezentējot to plašai sabiedrībai, izmantojot dažādus kanālus.
• Personīgi piedzīvot vietējo un reģionālo mākslinieku darbu, apmeklējot galerijas.
• Salīdzināt izvēlēto mācību programmas, skolu programmas, mākslas priekšmetu saturu, vērtēšanas sistēmu un audzēkņu mākslas darbu noslēguma prezentācijas veidus, piedaloties darba ēnošanā un apgūstot faktus no partneru prezentācijām.
• Pamatojoties uz iegūtajām atziņām un salīdzinājumiem, formulēt ieteikumus izglītības uzlabošanai mākslas vidusskolās un iepazīstināt ar tiem vietējās, reģionālās un/vai valsts nozīmes izglītības iestādes.

Projekta rezultātā izstrādāti:
• Četru veidu mākslinieciskie rezultāti (fotogrāfijas, plakāti, multivides produkti, izglītojoši video), katrs pievēršas četrām tēmām A.R.T.S. (A-aizskaršana, R-rasisms, T-draudi, S-stereotipi).
• 16 prezentācijas (4 prezentācijas no katra partnera) par projekta tēmām.
• 16 dokumentālās īsfilmas par vietējiem māksliniekiem (4 filmas no katra partnera).
• Ceļojošā izstāde, kas demonstrē projekta rezultātus un izglītojošus tekstus saistībā ar projekta tēmām.
• Ziņojumi par individuālu darba ēnošanas pieredzi, kas veikta katrā partnerskolā.
• Salīdzinošs ziņojums par izglītību, salīdzinot iesaistītās partnerskolas.
• Četras prezentācijas par nacionālo izglītību vidusskolās Slovākijā, Čehijā, Horvātijā un Latvijā.
• Četri stundu plāni angļu valodas mācību stundām (pa vienam katrai projekta tēmai).

Visi projekta rezultāti un norises gaita atspoguļota projekta tīmekļa vietnē un eTwinning platformā.
https://facingartstogether.weebly.com
https://school-education.ec.europa.eu

Projekta vadošais partneris:
Mākslas un rūpniecības skola Svidnik, Slovākija (Skola umeleckeho priemyslu Svidnik)

Projekta partneri:
Lietišķās mākslas vidusskola, Čehija (Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov)
Lietišķās mākslas un dizaina skola, Horvātija (Škola primijenjene umjetnosti i dizaina)
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv


lidzfinanse-ES