LMMDV

Foto pamati

Iegūst zināšanas par foto mākslu un veido prasmes fotografēšanā, apgūst darba metodes un paņēmienus, iemācās tos pielietot dažādu radošu uzdevumu veikšanā.

Gleznošana

Attīsta spēju saskatīt gleznieciskās kvalitātes dabā un apkārtējā kultūrvidē, apgūst glezniecības pamatprincipus un izmanto tos radošajās pašizpausmēs un pasaules izzināšanā.

Zīmēšana

Sekmē zīmētprasmes apguvi kā līdzekli pasaules izzināšanai, attēlošanai un pašizteiksmei , attīstot radošu personību

Grafika

Sniedz teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas radoši izpausties stājgrafikā, tradicionālās grafikas tehnikās - linogriezumā, aukstajā adatā, kartondrukā, monotipijā, sietspiedē.

Tēlniecība

Sekmē veidošanas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot tēlniecību kā vizuāli telpisku pasaules kultūras izziņas avotu un izteiksmes veidu.