LMMDV

Flautas spēle, Obojas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Fagota spēle

Mācību priekšmeti:
Izvēlēta mūzikas instrumenta spēle
Mūzikas mācība/Solfedžo
Mūzikas literatūra
Klavieres spēle
Kolektīva muzicēšana
Koncertu prakse

Mācīšanas ilgums: 6 gadi
Iestāties var 7-9 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.

KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

Mācību priekšmeta mērķi:
1. Apgūt izvēlētā pūšaminstrumenta (flauta, oboja, klarnete, saksofons, mežrags, trompete, trombons, fagots) spēles zināšanas un prasmes atbilstoši profesionālas ievirzes izglītības programmas "Pūšaminstrumentu spēle" prasībām.
2. Apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas koncertdarbības praksē.
3. Sagatavot izglītojamo mācībām profesionālās vidējās mācību iestādēs izglītības programma "Pūšaminstrumentu spēle".

Mācību priekšmeta uzdevumi:
1. Attīstīt izvēlētā pūšaminstrumenta spēles tehnisko iemaņu apguvi.
2. Apgūt prasmes skaņdarba mākslinieciskās tēlainības atklāsmē.
3. Attīstīt prasmes nošu teksta lasīšanas apguvē.
4. Attīstīt muzikālo dzirdi un atmiņu.
5. Apgūt prasmi vērtēt un analizēt savu un citu mūziķu sniegumu.
6. Attīstīt skaņdarba interpretācijas prasmes, atbilstoši laikmetam, mūzikas stilam un komponista norādēm.

Mācību darba formas: kontaktstundas; konsultācijas; izglītojamo patstāvīgs darbs; mācību koncerti; koncertu apmeklēšana; piedalīšanās konkursos un festivālos.

Mācību priekšmeti:
Izvēlētā mūzikas instrumenta spēle, Mūzikas mācība/solfedžo, Mūzikas literatūra, Klavieres spēle, Kolektīva muzicēšana, Koncertu prakse

Mācīšanas ilgums: 6 gadi.
Iestāties var 7-9 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.

Programmas saturā ietvertas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes, kas nodrošina audzēkņa - flautista, obojista, klarnetista, fagotista, saksofonista, mežradznieka, trompetista, trombonista, fagotista sagatavošanu profesionālās vidējās izglītības ieguvei.

Mācību procesā tiek iegūtas nepieciešamās nošu teksta apguves un skaņdarba interpretācijas prasmes, lai iestudētu vidējas sarežģītības pakāpes skaņdarbus kā solo, tā arī ansambļa izpildījumā. Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz atklāt skaņdarbu tēlaino saturu, kā arī orientēties, analizēt un pielietot dažādus mūzikas izteiksmes un tehnikas veidus. Turklāt tiek apgūta prasme patstāvīgi strādāt un pilnveidot savas spējas instrumenta spēles tehnikas un mākslinieciskā snieguma attīstībā, kā arī – uztvert, salīdzināt un vērtēt citu izpildītāju muzikālo sniegumu.

Kolektīvās muzicēšanas prasmes tiek apgūtas dažādu sastāvu ansambļos, junioru bendā un pūtēju orķestrī.

Video: Iepazīsti mūzikas instrumentus (stāsta mūsu skolas audzēkņi)

Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola

Gaidām jaunos mūziķus Pūšaminstrumenspēlē!
Jums, vecāki, garantējam Jūsu bērnam:
- solo uzstāšanos,
- koncertprogrammas ansambļos,
- koncertprogrammas LMMDV skolas orķestros,
- koncertturnejas,
- muzikālo pieredzi un individuālo izaugsmi (ne tikai mūzikā)