Uzmanību!

Jauna informācija

Ar 23. martu strādāsim attālināti pēc stundu saraksta!
Attālinātās mācības PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Mūzikas profesionālajās ievirzes programmas no 23.03.2020. līdz 14.04.2020. (pagarinājums līdz 12.05.2020.)

Audzēkņi

• Katru dienu patstāvīgi spēlē mūzikas instrumentu/dzied! 
• Seko skolotāju norādēm! Jautā skolotājiem, ja ir neskaidrības mācībās! 
• Izpilda mājas darbus ievērojot termiņus, iesūtot izpildīto uzdevumu, izmantojot informācijas tehnoloģijas.
• Seko savai izaugsmei! 
• Dienas plānā vai dienasgrāmatā atzīmē ar:
  a) + paveikts uzdevums
  b) / daļēji paveikts uzdevums
  c) ! nesapratu, vajag atbalstu

Vecāki

• Atbalsta bērnus mācībās. Palīdz saplānot dienu. Ja nepieciešams, tad sazinās ar skolotājiem.
• Seko līdzi mācību procesam. Dienas beigās pārliecinās, vai bērns ir paveicis dienas plānu.
• Nodrošina bērniem piekļuvi informācijas tehnoloģijām un internetam. Palīdz nosūtīt izpildītos mājas darbus.
• Informē skolotāju, ja rodas grūtības mācībās.  
• Informē, ja bērns ir slims. 

Skolotāji

• Atbilstoši  mācību priekšmeta programmai un ievērojot samērīguma principu,
(jo mācības notiek  attālināti!) plāno darbu nedēļai. Pievieno mācību materiālus: dokumentus, hipersaites u.c. Nosaka izpildes darba termiņu uzdotiem mājas darbiem. 
• Ievada mācību stundas tēmu e-klasē, mājas darbu un nosūta mājas darba uzdevumu arī e-klases vēstulēs audzēkņiem.
• Sniedz konsultācijas, atbildot uz vēstulēm e-klasē, ja audzēknim rodas jautājumi. 
Telefoniski ir pieejams audzēknim atbilstoši mācību stundu sarakstam.
• Vienojās ar audzēkni (jaunākās klasēs ar vecākiem) par tiešsaisti, atbilstoši stundu sarakstam. Sagaida atgriezenisko saiti no audzēkņiem (nofotografēti izpildītie mājas darbi, ieskenēti mājas darbi,  filmēts video ieraksts, ierakstīts audio fails u.c.) .
• Veic vērtējumu vismaz vienu reizi nedēļā (tajā skaitā formatīvo).
• Izliek vērtējumu "n" vai "n/v" nedēļas beigās, ja nav atvērta vēstule ar mājas darbu un netiek izpildīts mājas darbs. Sazinās ar audzēkņa vecākiem, ja divu dienu laikā audzēknis nav atvēris e-klases vēstuli.
• Izstrādā mācību materiālus, lai atvieglotu attālināto mācību procesu. 
• Piedāvā iemācīties alternatīvo mācību vielu, ja objektīvo apstākļu dēļ, nav iespējams sagatavot dotos uzdevumus.