LMMDV

Akordeona spēle

Mācību priekšmeti:
Akordeona spēle, Mūzikas mācība/Solfedžo, Mūzikas literatūra, Klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Koncertu prakse.
Mācīšanas ilgums: 6 gadi
Iestāties var 7-9 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.

KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
Mācību priekšmeta mērķi:
1. Apgūt akordeona spēles zināšanas un prasmes atbilstoši profesionālas ievirzes izglītības programmas Akordeona spēle prasībām.
2. Apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas koncertdarbības praksē.
3. Sagatavot izglītojamo mācībām profesionālās vidējās mācību iestādēs izglītības programmā Akordeona spēle.

Mācību priekšmeta uzdevumi: 1. Attīstīt akordeona spēles tehnisko iemaņu apguvi.
2. Apgūt prasmes skaņdarba mākslinieciskās tēlainības atklāsmē.
3. Attīstīt prasmes nošu teksta lasīšanas apguvē.
4. Attīstīt muzikālo dzirdi un atmiņu.
5. Apgūt prasmi vērtēt un analizēt savu un citu mūziķu sniegumu.
6. Attīstīt skaņdarba interpretācijas prasmes, atbilstoši laikmetam, mūzikas stilam un komponista norādēm.

LMMDV

Mācību darba formas:
kontaktstundas, konsultācijas, izglītojamo patstāvīgs darbs, mācību koncerti, koncertu apmeklēšana, piedalīšanās konkursos un festivālos.

Programmas saturs:
Ietvertas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes, kas nodrošina audzēkņa akordeonista sagatavošanu profesionālās vidējās izglītības ieguvei.

Mācību procesā tiek iegūtas nepieciešamās nošu teksta apguves un skaņdarba interpretācijas prasmes, lai iestudētu vidējas sarežģītības pakāpes skaņdarbus kā solo, tā arī ansambļa izpildījumā. Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz atklāt skaņdarbu tēlaino saturu, kā arī orientēties, analizēt un pielietot dažādus mūzikas izteiksmes un tehnikas veidus.

Turklāt tiek apgūta prasme patstāvīgi strādāt un pilnveidot savas spējas instrumenta spēles tehnikas un mākslinieciskā snieguma attīstībā, kā arī – uztvert, salīdzināt un vērtēt citu izpildītāju muzikālo sniegumu.

Kolektīvās muzicēšanas prasmes tiek apgūtas dažādu sastāvu ansambļos.


Akordeons ir ļoti daudzpusīgs un skanīgs mūzikas instruments. Akordeona spēles klasē mācamies izpildīt dažāda stila mūziku: klasisko, džeza, tautas, estrādes u.c. Tas bērniem palīdz iepazīties ar daudzu pasaules valstu kultūru un muzikālām tradīcijām. Akordeona spēles klasē apgūst akordeona solo spēli, muzicēšanu dažādos kolektīvos, ansambļos, uzstāšanās kultūru, kā arī veiksmīgi palīdz attīstīt bērna kognitīvās spējas: sajust, uztvert, atcerēties, domāt, analizēt un iztēloties.

Akordeona spēles stundas notiek divas reizes nedēļā, sagatavošanas klasē vienu reizi nedēļā. Mūsu mācību process ir darbīgs un radošs, darbojamies komandā un priecājamies par brīžiem, kad visi sanākam kopā ne tikai klasē un uz skatuves, bet arī ārpus skolas darbu kņadas. Visu panākumu pamatā ir ilgstošs, grūts un emocijām bagāts darbs, tādēļ ir panākti labi rezultāti. No pedagogu puses audzēkņi vienmēr saņem sapratni, dzīves gudrību, radošumu un darbošanās prieku, sirsnību pret darbu!

Izglītojamie, kuri mācās un ir mācījušies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas akordeona klasē, ieguvuši ļoti daudz apbalvojumu par veiksmīgiem startiem gan solo, gan kolektīvajā muzicēšanā. Lielākie pēdējā laika sasniegumi ir godalgotas vietas Starptautiskā akordeonistu konkursā - II un III vieta, kā arī ir bijušas I vietas dažādos Latvijas mēroga konkursos, un pat Latvijas Grand Prix kolektīvajā muzicēšanā. Piedalāmies un veidojam Liepājas reģiona sadraudzības, svētku koncertus un konkursus.