Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkciju veikšana

Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi. Paralēli formālai izglītībai, kas ir strukturēta un sistēmiska izglītības programmu apguve, ko apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus formālās (neformālās) izglītības organizētās interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. 

MK noteikumi Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompeteneci" http://likumi.lv

MK noteikumi Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis" http://likumi.lv

Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā http://viaa.gov.lv

Ministru kabineta noteikumi Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" http://likumi.lv

LKI stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī, nosaka prasību tajos norādīt arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis - atbilst ceturtajam LKI līmenim) http://www.nki-latvija.lv

2016. gadā LDMV parakstīja un saņēma deleģēšanas līgumi par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkciju veikšanu šādās izglītības programmās:

 • Apģērbu dizains
 • Arhitektūra
 • Ādas izstrādājumu dizains
 • Interjera dizains
 • Keramikas izstrādājumu dizains
 • Koka izstrādājumu dizains
 • Mākslas
 • Metāla izstrādājumu dizains
 • Multimediju dizains
 • Reklāmas dizains
 • Tekstila izstrādājumu dizains
 • Skaistumkopšanas pakalpojumi

Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.  LMMDV var vērsties pēc konsultācijas kopumā par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas procesu pie Karjeras konsultants nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv un pie izglītības programmu vadītājiem.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas un LMMDV izglītības programmas vadītāji 2016./2017. m.g.

Apģērbu dizaina izglītības programma (Normunds Vamzis) PDF
Arhitektūra izglītības programma (Gundars Vērpe) PDF
Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programma (Dzintra Budovska) PDF
Interjera dizaina izglītības programma (Gundars Vērpe) PDF
Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programma (Vineta Trumpeniece) PDF
Koka izstrādājumu dizaina izglītības programma (Andris Garokalns ) PDF
Mākslas izglītības programma (Juris Pasternaks) PDF
Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programma (Andris Garokalns) PDF
Multimediju dizaina izglītības programma (Jānis Jankevics) PDF
Reklāmas dizaina izglītības programma (Zane Bluķe) PDF
Tekstila izstrādājumu dizaina izglītības programma (Sandra Zāle Zālīte) PDF
Skaistumkopšanas pakalpojumi izglītības programma (Dace Dēliņa-Lipska) PDF