LMMDV

Saksofona SPĒLE, sitamo instrumentu SPĒLE, ģitāras SPĒLE, basa ģitāras SPĒLE, klavieru SPĒLE, TROMPETES SPĒLE, trombona spēle

Izglītības programmas vadītājs Andris Ločmelis:
"Mūsdienu ritma mūzikas" izglītības programma darbību sāka 2018. gadā. Tev šajā nodaļā ir iespēja mācīties pie kvalificētiem pedagogiem.
Tiks sniegta iespēja uzstāties:
Dažādos koncertos, meistarklasēs un citos mūzikas pasākumos, kā, piemēram, brīvās improvizācijas vakaros "Jam Session", gūstot zināšanas no starptautiski atzītiem māksliniekiem, Tev tiks dota iespēja profesionāli izaugt, būt sagatavotam mūzikas darba tirgum un iestājpārbaudījumiem Džeza un populārās mūzikas izglītības programmā, kā arī citās mūzikas vidusskolās Latvijā un ārzemēs.


Mācību priekšmeti:
Izvēlēta mūzikas instrumenta spēle
Mūzikas mācība / Solfedžo
Mūzikas literatūra
Klavieres spēle
Kolektīva muzicēšana
Koncertu prakse

Mācīšanas ilgums: 6 gadi
Iestāties var 9 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.

KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

Mācību priekšmeta mērķi:
1. Apgūt izvēlētā instrumenta (ģitāra, basa ģitāra, klavieres, saksofons, trompete, trombons, sitamie instrumenti) spēles zināšanas un prasmes atbilstoši profesionālas ievirzes izglītības programmas "Mūsdienu ritma mūzika" prasībām.
2. Apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas koncertdarbības praksē.
3. Sagatavot izglītojamo mācībām profesionālās vidējās mācību iestādēs izglītības programma "Populārā un džeza mūzika".

Mācību priekšmeta uzdevumi:
1. Attīstīt izvēlētā instrumenta spēles tehnisko iemaņu apguvi.
2. Apgūt prasmes skaņdarba mākslinieciskās tēlainības atklāsmē.
3. Attīstīt prasmes nošu teksta lasīšanas apguvē.
4. Attīstīt muzikālo dzirdi un atmiņu.
5. Apgūt prasmi vērtēt un analizēt savu un citu mūziķu sniegumu.
6. Attīstīt skaņdarba interpretācijas prasmes, atbilstoši laikmetam, mūzikas stilam un komponista norādēm.

Mācību darba formas:
kontaktstundas; konsultācijas; izglītojamo patstāvīgs darbs; mācību koncerti; koncertu apmeklēšana; piedalīšanās konkursos un festivālos.

Mācību priekšmeti:
Izvēlētā mūzikas instrumenta spēle, Mūzikas mācība/solfedžo, Mūzikas literatūra, Klavieres spēle, Kolektīva muzicēšana, Koncertu prakse Mācīšanas ilgums: 6 gadi.

Iestāties var 9 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.

Programmas saturā ietvertas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes, kas nodrošina audzēkņa - ģitārista, basa ģitārista, pianista, saksofonista, trompetista, trombonista, sitamo instrumentu speciālista sagatavošanu profesionālās vidējās izglītības ieguvei.

Mācību procesā tiek iegūtas nepieciešamās nošu teksta apguves un skaņdarba interpretācijas prasmes, lai iestudētu vidējas sarežģītības pakāpes skaņdarbus kā solo, tā arī ansambļa izpildījumā. Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz atklāt skaņdarbu tēlaino saturu, kā arī orientēties, analizēt un pielietot dažādus mūzikas izteiksmes un tehnikas veidus. Turklāt tiek apgūta prasme patstāvīgi strādāt un pilnveidot savas spējas instrumenta spēles tehnikas un mākslinieciskā snieguma attīstībā, kā arī – uztvert, salīdzināt un vērtēt citu izpildītāju muzikālo sniegumu.

Kolektīvās muzicēšanas prasmes tiek apgūtas dažādu sastāvu ansambļos, junioru bendā un Combo sastāvā.