izglītības programma Arhitektūra

Izglītības programmas vadītājs Agris Padēlis-Līns:

Arhitektūras projekti tiek izstrādāti kā kopējā būvprocesa sastāvdaļa. Arhitektūra tiek aplūkota kā mākslinieciski radošs process, kas jāsasaista ar ēkas būvkonstrukcijām un interjeru.

Savus mācību darbus izstrādāsi līdzīgi kā arhitektūras vai interjera projektēšanas birojā, kur Tev būs iespēja izvēlēties atbilstošu specializāciju, strādāt komandā, izmantojot BIM (būves informācijas modelēšanu).


Arhitektūra

Izglītības programma ARHITEKTŪRA
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola, Ausekļa iela 11/15

Izglītības programma ARHITEKTŪRA
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola, Alejas iela 18, Liepāja
Profesionālā kvalifikācija: arhitektūras tehniķis (3. PKL)
Profesionālās izglītības izglītības ieguves forma: klātiene
Profesionālās izglītības programmas ilgums: 4 gadi
Mācību/studiju maksa: valsts budžets
Nodaļas vadītājs: arhitekts Agris Padēlis-Līns

Apgūstamie priekšmeti:
• zīmēšana,
• gleznošana,
• kompozīcijas pamati,
• rasēšana, tehnisko rasējumu izstrāde
• maketēšana-modelēšana,
• arhitektūras projektēšana,
• arhitektūras IT , datorgrafika,
• 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē,
• interjera projektēšana,
• arhitektūras vēsture,
• būvniecība (būvmehānika, būvkonstrukcijas, būvmateriālu mācība, būvniecības likumdošanas normatīvi),
• uzņēmējdarbība arhitektūrā un dizainā, u.c.

Arhitektūras tehniķis ir speciālists, kurš ir ieguvis profesionālo vidējo izglītību arhitektūrā. Mācību procesa laikā apguvis praktiskos projektēšanas pamatprincipus, veic objekta uzmērīšanu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, orientējas jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos, arhitekta vadībā izstrādā ēku arhitektūras risinājumus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas, orientējas būvniecības izmaksu veidošanās jautājumos, grafiski apkopo informāciju un noformē nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

Arhitektūras specialitātes audzēkņi skolas noslēguma darbu izstrādā ēkas rekonstrukcijai, uzsvaru liekot uz izvēlēto specialitāti. Tieši rekonstrukciju tēmas izvēle ir saistīta ar arhitektūras tehniķa prasmju veidošanu, to sasaistot ar mācību uzdevumu- ēkas uzmērīšana, plānojuma, fasāžu, griezumu uzrasēšana, ēkas pārplānošana. Strādājot ar vēsturiskām rekonstrukcijām, rodas iespēja pētīt vēsturiskās detaļas un iemācīties cienīt vēsturisko mantojumu. Kvalifikācijas iegūšanai audzēkņi kārto kvalifikācijas eksāmenu.

Arhitektūras tehniķis var strādāt projektēšanas birojos, būvinspekcijās un būvvaldēs, nekustamā īpašuma vērtēšanas iestādēs. Arhitekta - projektētāja vadībā spēj izstrādāt atsevišķas projekta daļas, organizēt un vadīt nelielas grupas profesionālo darbu, veikt uzmērījumus un aprēķinus.

Audzēkņi mācību procesa laikā apgūst kompozīciju, krāsu mācību un grafiskā dizaina pamatus, formu stilizāciju, maketēšanu, projektēšanu, ergonomiku, rasēšanu, ģeodēziju, inženiertehniskos risinājumus, vertikālo plānošanu, vides mācību, dažādus apdares materiālus, kā arī Liepājas vēsturi, galveno pasaules arhitektūras stilu izzināšana, stila kompozīcijas analīzi, kultūras mantojuma vērtības apzināšanos un tā pielietojamības iespējas mūsdienās. Mācību procesa laikā audzēkņi iemācās strādāt ar šādām datorgrafikas programmām: Adobe Illustrator, Adobe Photpshop, AutoCad, ArchiCad.

Audzēkņi iegūst nepieciešamās iemaņas un zināšanas savu radošo ideju īstenošanai. Katra nākamā mācību gada izglītības programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto. Katrā nākamajā studiju gadā izpētes un dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes, jo audzēkņi veic dažāda veida ēkas projektēšanas darbus un dažādas sarežģītības pārplānojumus. Mācību priekšmeti savā starpā tiek integrēti, kas ļauj kvalitatīvāk izstrādāt konkrēto uzdevumu vai projektu. Tiek dotas visas nepieciešamās zināšanas, lai studenti spētu sadarboties ar citu, saistītu profesiju speciālistiem. Prasības uzdevumu izpildei ir ļoti augstas, tiek vērtēts gan mākslinieciskais risinājums, gan tehniskais sniegums, gan noformējuma kultūra kopumā.

Paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem, izglītības programma paredz vispārizglītojošus mācību priekšmetus, kas palīdz audzēkņiem sevi attīstīt un pilnveidot, kļūt par izglītotiem un radoši attīstītiem cilvēkiem.

Pēc mācību programmas beigšanas Arhitektūras absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa studiju programmās gan Latvijas augstskolās, gan ārzemēs, kā arī strādāt un pilnveidot sevi izvēlētajā specialitātē.

Seko mums Facebook