LMMDV
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Sadaļa atjaunota
15.01.2018.

skolas modernizācijas projekts

ERAF projekts "Profesionālās izglītības un kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" kultūrizglītības mācību vides modernizēšana"" Nr.8.1.3.0/17/I/002

15.01.2018. noslēdzās piedāvājumu iesniegšana atkārtoti izsludinātajam atklātajam konkursam "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai". Konkursa ietvaros iepirkumu komisija saņēmusi 7 piedāvājumus, kurus plānots izvērtēt līdz 2018. gada 15. februārim.

Projekta mērķis ir PIKC LMMDV modernizācija, t.sk. mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo telpu pārbūve un dienesta viesnīcas izbūve, nodrošinot kvalitatīvas vidējās profesionālās kultūrizglītības pieejamību mūzikā, mākslā un dizainā.

Finansējuma saņēmējs PIKC LMMDV projekta ietvaros īstenos sekojošas aktivitātes:
1. būvprojektu izstrāde (t.sk. neatkarīga būvekspertīze) un būvdarbu autoruzraudzība;
2. mācību ēku, t.sk. dienesta viesnīcas, infrastruktūras atjaunošana: pārbūve Ausekļa ielā 11/15 un jaunbūve Alejas ielā 18/20;
3. būvuzraudzības paredzētajiem būvniecības darbiem nodrošināšana;
4. ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās vidējās kultūrizglītības vides izveide - koncertzāles aprīkojuma iegāde;
5. projekta publicitātes nodrošināšana;
6. projekta vadība un īstenošana.

Plānotais projekta īstenošanas laiks no 2017. gada jūnija līdz 2019. gada decembrim.
Projekta kopējas finansējums 2 129 619,00 eiro, t.sk. ERAF finansējums - 1 810 176,15 eiro un valsts budžeta finansējums - 319 442,85 eiro.

Vienošanās par projekta ieviešanu parakstīta 2017. gada 3. jūlijā.

Projekta īstenošana jau ir uzsākta un šobrīd norit Ausekļa ielas 11/15 pārbūves un Alejas ielas 18/20 jaunbūves būvprojektu izstrādes pretendentu atlase atklāta konkursa ietvaros. Projektēšanas darbus plānots veikt līdz 2018. gada pavasarim, uzsākot būvniecības darbus.

projekta jaunumi

2017. gada 31. augustā LMMDV un SIA "Baltex Group" parakstīja līgumu par būvprojektu izstrādi projekta ietvaros LMMDV ēkas pārbūvei Ausekļa ielā 11/15, pārbūvējot telpas mūzikas mācību priekšmetu un dienesta viesnīcas vajadzībām, un jaunbūvei Alejas ielā 18/20 dizaina un mākslas programmu mācību procesa nodrošināšanai. Būvprojektu izstrāde plānota līdz 2018. gada pavasarim, uzsākot būvniecības darbus. Būvprojektu vadītājs būs arhitekts Andris Kokins. (05.09.2017.)

 

NAP2020-ERAF