LMMDV
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkciju veikšana

Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi. Paralēli formālai izglītībai, kas ir strukturēta un sistēmiska izglītības programmu apguve, ko apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus formālās (neformālās) izglītības organizētās interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. 

MK noteikumi Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompteneci" http://likumi.lv

MK noteikumi Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis" http://likumi.lv

Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā http://viaa.gov.lv

Ministru kabineta noteikumi Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" http://likumi.lv

LKI stāsies spēkā 2017.gada 1. janvārī, nosaka prasību tajos norādīt arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis - atbilst ceturtajam LKI līmenim) http://www.nki-latvija.lv

2016.gadā LDMV parakstīja un saņēma deleģēšanas līgumi par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkciju veikšanu šādās izglītības programmās:

Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.  LMMDV var vērsties pēc konsultācijas kopumā par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas procesu pie Karjeras konsultants nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv un pie izglītības programmu vadītājiem.

 

LDMV profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas un LMMDV izglītības programmas vadītāji 2016./2017.m.g.:

Apģērbu dizaina izglītības programma (Normunds Vamzis) PDF fails
Arhitektūra izglītības programma (Gundars Vērpe) PDF fails
Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programma (Dzintra Budovska) PDF fails
Interjera dizaina izglītības programma (Gundars Vērpe) PDF fails
Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programma (Vineta Trumpeniece) PDF fails
Koka izstrādājumu dizaina izglītības programma (Andris Garokalns ) PDF fails
Mākslas izglītības programma (Juris Pasternaks) PDF fails
Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programma (Andris Garokalns) PDF fails
Multimediju dizaina izglītības programma (Zane Bluķe) PDF fails
Reklāmas dizaina izglītības programma (Zane Bluķe) PDF fails
Tekstila izstrādājumu dizaina izglītības programma (Sandra Zāle Zālīte) PDF fails
Skaistumkopšanas pakalpojumi izglītības programma (Normunds Vamzis) PDF fails