LMMDV
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Sadaļa atjaunota
21.05.2017.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

LMMDV Nolikums

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Iekšējās kārtības noteikumi

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV noteikumi par izglītojamo uzņemšanas kārtību

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Stipendiju piešķiršanas un Stipendiju piešķiršanas komisijas reglaments

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Grozījumi - LMMDV Stipendiju piešķiršanas un Stipendiju piešķiršanas komisijas reglaments

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV pārcelšanas, atskaitīšanas un akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas kārtība

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Pedagoģiskās padomes reglaments

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV padomes reglaments

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Konventa nolikums

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Iekšējie noteikumi par maksas pakalpojumiem

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Liepājas Bērnu mūzikas skolas IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Liepājas Bērnu mākslas skolas IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV izglītojamo drošības noteikumi

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Darba drošība mācību kabinetos un telpās

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV ELEKTRODROŠĪBAS NOTEIKUMI

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV DROŠĪBAS NOTEIKUMI informātikas kabinetā

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV DROŠĪBAS NOTEIKUMI SPORTA SACENSĪBĀS UN NODARBĪBĀS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV NOTEIKUMI PAR DROŠĪBU PASĀKUMOS SKOLĀ UN ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMOS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Kārtība par vadītāja, administrācijas, pedagogu, darbinieku un izglītojamo rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo