LMMDV
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Sadaļa atjaunota
21.05.2017.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

LMMDV Nolikums

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Iekšējās kārtības noteikumi

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV noteikumi par izglītojamo uzņemšanas kārtību

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV NOTEIKUMI PAR STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANU

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Stipendiju piešķiršanas un Stipendiju piešķiršanas komisijas reglaments

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV pārcelšanas, atskaitīšanas un akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas kārtība

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Pedagoģiskās padomes reglaments

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV padomes reglaments

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Konventa nolikums

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Iekšējie noteikumi par maksas pakalpojumiem

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Liepājas Bērnu mūzikas skolas IEKŠĒJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS Liepājas Bērnu mākslas skolas reglaments

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV izglītojamo drošības noteikumi

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Darba drošība mācību kabinetos un telpās

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV ELEKTRODROŠĪBAS NOTEIKUMI

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV DROŠĪBAS NOTEIKUMI informātikas kabinetā

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV DROŠĪBAS NOTEIKUMI SPORTA SACENSĪBĀS UN NODARBĪBĀS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV NOTEIKUMI PAR DROŠĪBU PASĀKUMOS SKOLĀ UN ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMOS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LMMDV Kārtība par vadītāja, administrācijas, pedagogu, darbinieku un izglītojamo rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Bērnu mākslas skolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU CIKLA METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

izglītības PROGRAMMU profesionālo mācību priekšmetu METODISKO KOMISIJU REGLAMENTS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

SPECIĀLO MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LDMV ievadinstrukcija profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņiem

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas organizatoriskais pretkorupcijas pasākumu plāns 2013.- 2016. gadam

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas Administratīvais process

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES KĀRTĪBA

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas Ētikas kodekss

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamo mācību darbu izmantošanas kārtība

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LDMV kvalifikācijas PRAKSES NORISES UN novērtējuma kārtība

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

1. pielikums: UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

5. pielikums: DROŠĪBAS NOTEIKUMI DODOTIES EKSKURSIJĀ, PĀRGĀJIENĀ VAI PASTAIGĀ

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS UN APSTRĀDES KĀRTĪBA

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums LDMV

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

ESF stipendijas statistika

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

LDMV publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola "Kārtība, kādā Kultūras ministrijas padotībā esošās kultūrizglītības iestādes izstrādā iestādes publisko maksas pakalpojumu cenrādi un aprēķina
publisko maksas pakalpojumu izmaksas".

LDMV publisko maksas pakalpojumu cenrādis izstrādāts un iesniegts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, pamatojoties uz 2010. gada LR KM rīkojumu Nr. 02.5-9/2248, kas uzdod izstrādāt cenrādi pēc 2010. gada 27. augustā apstiprinātās kārtības Nr. INA-38